bij dezen (in -, van -,
voor-, te -)

ter bestemder tijd

ten prooi

bij machte

te beurt vallen

te rade gaan

bij tijd en wijle

ten bewijze

te rechter tijd

eigener beweging

te dezen

ter rechterhand

heden ten dage

te dien aanzien

ter rechterzijde

in allen dele

te dien einde

te(r) ruste gaan

in allerijl

te dier zake

ten spoedigste

in arren moede

ter eenre (zijde)

ten tijde van

in den vreemde

ten einde raad

ten tweede(n) male

in der minne schikken

te(r) elfder ure

te uwen gerieve

in dier voege

ten enenmale

te uwen laste

in genen dele

ter ere van

te(n) uwent

in goeden doen

te gelde maken

te uwer informatie

in groten getale

te(r) gelegener tijd

ten vervolge op

in ('s) hemelsnaam

ten gerieve van

ter waarde van

in koelen bloede

ten gevolge van

ter wille van

in levenden lijve

te goed doen

ter zake kundig

in lichte(r)laaie

te goeder naam en faam

ten zeerste

in u beider belang

te goeder trouw

te zijnen aanzien

met voorbedachten rade

ten halve

te zijnen laste

mettertijd

ter hand stellen

te zijner tijd

mijns inziens

ter harte

telkenjare

om wille van

ten huize van

telkenmale

ons aller belang

ter inzage

te(n)lastelegging

ons beider naam

ter kerke

terdege

onverrichter zake

ter keuze

ternauwernood

onzes inziens

te kust en te keur

terneergeslagen

op den duur

te kwader trouw

terzelfder plaatse

op heterdaad

ten langen leste

terzelfder tijd

ter aangehaalder plaatse

ten laste van

terzijde (staan)

ten aanhoren van

ter linkerzijde

toentertijd

ten aanschouwen van

te midden van

tot vervelens/bloedens toe

ten algemenen nutte

te mijnen huize

u aller vriend

te allen tijde

te mijnent

u beider vriend

ter andere(r) zijde

te mijner beschikking

uit anderen hoofde

ten anderen male

te moede

uit-en-te(r)-na

ter attentie van

ten naaste bij

uit entreuren, uit den treure(n)

ten bate van

ten name van

uitermate

ten bedrage van

ten noorden van

van goeden huize

ten behoeve van

ten nutte van

van tevoren

te berde brengen

te onzent

voor de dag

te berge rijzen

ter ore komen

zijns inziens

ten besluite

ten overvloede

zijns weegs

ter bestemder plaatse

ter perse